Radek Veverka a Irina Veverka
IČ: 69119368 IČ:09558331

Storno podmínky pro kurzy a akce

Level I a Level II a Level III a Indoor Freediver, Intro, Apnea Discovery a Mermaiding a další kurzy a akce – ČR, Training Camp, Level II a Level III a další kurzy a akce – Chorvatsko, Egypt a další území mimo Českou republiku.

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služby kurzů freedivingu, závazné objednávky těchto kurzů prostřednictvím internetových stránek www.silenttouch.cz a následnou úhradu stanovené ceny. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby a zákazníka.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992).

Level I a Level II a Level III a Indoor Freediver, Intro, Apnea Discovery, Mermaiding, Training Camp, Deep Camp a další kurzy a akce – dále jen Kurz – budeme pro účely této smlouvy rozumět služby specifikované a nabízené na stránkách SILENTTOUCH.cz. 

Poskytovatel kurzů

Škola freedivingu SILENTTOUCH

zastoupená Radkem Veverkou IČ: 69119368 a Irinou Veverkou a IČ:09558331

V Dolíčku 1436, Chrudim

dále jen Škola. 

Zákazník

Zákazník, dále také „účastník kurzu“ je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření smlouvy

Smlouva mezi Zákazníkem a Školou je uzavřena okamžikem potvrzení přihlášení do Kurzu Školy. Tímto okamžikem vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit cenu kurzu a Škole povinnost umožnit Zákazníkovi po provedení této úhrady účast na kurzu.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Toto odstoupení může být učiněno emailem na adresu radek@silenttouch.cz. Tím je odstoupení doručeno poskytovateli Kurzu.

Přihlášení do Kurzu je možné pouze prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný z webové stránky Kurzu. Zákazník je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje Společnost potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu.

V případě zvýšení ceny kurzů a již zakoupených poukazů je nutné doplatit aktuální cenu za kurz.

Přihlášení Zákazníka do Kurzu je potvrzeno Školou emailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení do Kurzu (zejména názvu Kurzu, termínu a místa konání Kurzu), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby.

Přihlášení do Kurzu je možné nejpozději 1 pracovní den před konáním zvoleného Kurzu. V případě později provedeného Přihlášení do kurzu Škola nezaručuje potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu a zajištění účasti Zákazníka v Kurzu.

Úhradu Kurzu lze provést bankovním převodem na základě údajů poskytnutých Školou při potvrzení objednávky. Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Školy vzniká Škole povinnost poskytnout zákazníkovi Kurz splňující specifikaci Kurzu (zveřejněnou na příslušné webové stránce). Úhrada ceny (zálohy) Kurzu musí být provedena do 2 dnů od registrace. Nebude-li úhrada Kurzu provedena řádně a včas, upozorní Škola zákazníka na tuto skutečnost prostřednictvím emailové či sms zprávy a poskytne mu dodatečnou lhůtu 3 dnů od zaslání tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet Školy Škola toto přihlášení do Kurzu může zrušit. Tímto Škola odstupuje od smlouvy se Zákazníkem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají. Zrušení přihlášení do Kurzu není překážkou k opětovnému přihlášení do téhož Kurzu.

Přihlášení do Kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou Kurzu emailem s titulkem Zrušení kurzu zaslaného na emailovou adresu radek@silenttouch.cz.

V případě, že zákazník uhradil plnou cenu Kurzu, je oprávněn stornovat své přihlášení do Kurzu emailem s titulkem Storno kurzu. Doručením tohoto emailu Škole zaniká povinnost Společnosti poskytnout příslušný Kurz zákazníkovi a vzniká Škole povinnost vrátit Zákazníkovi část úhrady Kurzu, pokud nebyl Kurz již zahájen. Pokud Zákazník toto storno provede až po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy, je tato část závislá na datu zahájení Kurzu, do něhož je zákazník přihlášen a termínu doručení emailu o stornování kurzu:

Za podmínky přesunutí kurzu na jiný termín:

  – storno v rozmezí 13-8 dní před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 10% z ceny kurzu,

 – storno v rozmezí 7 – 4 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 15% z ceny kurzu,

  – storno v rozmezí 3 – 2 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 35% z ceny kurzu.

 – Storno v rozmezí 1 den před zahájením kurzu a v den zahájení: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu.

Bez přesunutí kurzu na jiný termín:

 – storno v rozmezí 13-8 dní před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,

 – storno v rozmezí 7 – 4 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 60% ze ceny kurzu,

 – storno v rozmezí 3 – 0 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.

Částka bude zákazníkovi převedena po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven nejpozději do 20 dnů po obdržení emailu o stornování kurzu. Částka bude Zákazníkovi připsána nejpozději do 7 dnů od potvrzení dobropisu.

Pokud jsou důvodem ke stornu závažné zdravotní, rodinné či osobní důvody Zákazníka, může Škola vzniklou situaci vyřešit se Zákazníkem individuálně, např. snížením storno poplatku.

Škola si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. zrušení pronájmu prostor pro výuku, nemoc lektora) místo konání a termín konání Kurzu. Škola má povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit všem přihlášeným do daného Kurzu. Zákazník má v takovémto případě možnost o bezplatné převedení do téhož Kurzu Školy v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit ( i v případě, že provedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku podstoupit někomu jinému, je to umožněno, v případě, že dotyčný splňuje požadovaný věk pro kurz. Provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Škola celou uhrazenou částku nejpozději do 20 dnů od stornování Kurzu.

Škola si vyhrazuje právo neotevřít Kurz, je-li tři pracovní dny před jeho začátkem přihlášeno méně než 2 zákazníků (bazénové kurzy), a méně než 5 zákazníků (ostatní kurzy a akce) kteří provedli úhradu Kurzu. V takovémto případě neprodleně Škola informuje všechny přihlášené emailem a sms zprávou. Zákazník má v takovémto případě možnost požádat o bezplatné převedení do téhož Kurzu Školy v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit (v případě, že neprovedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku na neotevřený kurz po provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Škola celou uhrazenou částku nejpozději do 20 dnů od stornování Kurzu.

škola se zavazuje plnit specifikaci Kurzu, která je uvedena na příslušné webové stránce. V případě stížností Zákazníka na výuku lektora se situace řeší individuálně. Škola má právo změnit obsah kurzu (dle platných standardů výcvikového systému Apnea Academy a Molchanovs) nebo harmonogram.

Lektor Kurzu má právo vyloučit z účasti na kurzu Zákazníka, který svým jednáním brání v řádné výuce či obtěžuje ostatní Zákazníky. Neuposlechne-li Zákazník výzvy lektora k ukončení tohoto jednání, má Škola právo ho z účasti na Kurzu vyloučit bez nároku na navrácení ceny Kurzu či jeho poměrné částky.

Škola se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zákazníkem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Školy, která se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. V případě neuzavření smluvního vztahu či bez dalšího souhlasu studenta budou uvedené údaje znehodnoceny.

Student odesláním formuláře ve smyslu odstavce Přihlášení do Kurzu těchto podmínek prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Společnosti. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od jeho ukončení.

Reklamace probíhají v souladu s příslušnými právními normami platnými v ČR.

Obchodní podmínky pro nákup na E-shopu

 Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami.

Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné.

1. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zákazník platí cenu potvrzené objednávky.
2. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty (čl. III. odst. 3) v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.
3. Zákazník je o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou.
4. Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.
5. Nejsme plátci DPH – všechny ceny jsou koncové.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) naší školy freedivingu (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího: www.silenttouch.cz/merch/ prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese (1.2.) dále jen „webová stránka“ a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. (Nakupujete-li jako právnická osoba a chcete platit převodem z bankovního konta firmy, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě: JMÉNO FIRMY; TELEFON; FAX; IČO; DIČ; BANKOVNÍ SPOJENÍ. Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete do poznámky uvést ještě alternativní adresu dodání (např. adresu, kde jste k zastižení během dne – zaměstnání).

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet – registrace

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. (Jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to: JMÉNO A PŘÍJMENÍ; ÚPLNOU POŠTOVNÍ ADRESU; Adresu elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete do poznámky uvést ještě alternativní adresu dodání (např. adresu, kde jste k zastižení během dne – zaměstnání).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvacet čtyři (24) měsíců roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka, uzavření smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

3.3. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), zejména při ceně vyšší než 2.000,- Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     3.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

    3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

    3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Objednávka zboží se vytvoří postupem, který je podrobně popsán v návodu (Jak nakupovat). Po odeslání objednávky bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, čímž (akceptací) je založen smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějakou nesrovnalost, neprodleně nás kontaktuje na https://silenttouch.cz/merch/ e-mailem nebo telefonicky na tel. č.: +420 608 465 948.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Zrušení objednávky

4.1. Zrušení objednávky ze strany zákazníka: objednávka je považována za závaznou 1 hodinu po jejím odeslání. Během této hodiny máte možnost kdykoliv objednávku telefonicky, emailem nebo faxem bez udání důvodu zrušit.

4.2. Zrušení objednávky ze strany https://silenttouch.cz/merch/ vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

     4.2.1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

     4.2.2.Cena se výrazným způsobem změnila (vnější vlivy finančního sektoru, subdodavatelské vztahy apod.) 

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se, že Vás bez zbytečného odkladu zkontaktujeme emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.)

5. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 Dodržujeme zásadu “Záruka vrácení peněz”, která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes Internet.
Zjistíte-li po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost jej vrátit s ohledem na níže uvedené. 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, porušil-li spotřebitel jejich originální strukturu, obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno dobře zabalené, naprosto nepoškozené a neopotřebené, schopné k dalšímu prodeji a, je-li to možné, v původním obalu. Ve vracené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné, je odečtena částka za vrácení peněz dle ceníku pošty či banky. Zboží musí být zasláno na adresu Radek Veverka, V Dolíčku 1436, Chrudim 4, 53701. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zaslání zpět dobírkou není akceptováno!

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Dodací podmínky, termín dodání

6.1. Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně freedivingshop.cz nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 30 Kč (třicet korun českých) za den nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.

6.5. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (zboží na skladě je posíláno do dvou dnů, jinak zpravidla do pěti pracovních dnů) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci ( čl. II. odst. 2) či v případě využití bankovního převodního příkazu (viz. níže) po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Z povahy některého zboží, dodací lhůta může být až 7 týdnů, např. monoploutev nebo oblek na míru.

6.6. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

6.7. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží z hlediska zvláštních dodacích podmínek lze sjednat s prodávajícím.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. Slevy

Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu obchodu mohou být přiznávány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

9. Cena zboží, doprava a platební podmínky

9.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     9.1.1. V hotovosti při organizovaných akcích a v sídle prodávajícího

     9.1.2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

     9.1.3. Bankovním převodem na účet prodávajícího č.:č.ú. 1169210024 / 3030, IBAN: CZ02 3030 0000 0011 6921 0024, SWIFT (BIC) code: AIRACZPP, Adress: Air Bank a. s.,  Hráského 2231/25,  148 00 Praha 11-Chodov

9.2. Doprava zboží – zboží lze v současné době dopravovat jedním způsobem:

     9.2.1. Zásilkovna  – dopravní kurýrní služba

Zásilkovna – osobní předání na výdejních místech Zásilkovna nebo na doručovací adrese klienta s předem avizovanou sms zprávou o čase doručení zásilky. Doprava je realizována do 24hod.

9.3. Cena dopravy je odvozena od hmotnosti zásilky, volumetriky – rozměru balíku daného přepravce. Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících dopravních společností zpravidla aktualizovaných k 1.1. nového roku.

Balné neúčtujeme! 

9.5.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

9.5.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5)dnů od uzavření kupní smlouvy.

9.5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9.5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

9.5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

9.5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Silenttouch.cz zpracovává osobní data v souladu s výše uvedeným zákonem, a to v marketingové databázi firmy při plném respektování povinnosti správce dle ust. § 5 zákona. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). Během Vašeho používání naší I-prodejny jsou shromažďovány Vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

     11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

     11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty , telefon:

Radek Veverka
V Dolíčku 1436, Chrudim 4, 53701
email: radek@silenttouch.cz
Tel: 608 465 948

Platné od 1.4. 2024